Clip giới thiệu sản phẩm cà phê ACAFE
PH: Vietnam Hollywood
Liên hệ thực hiện clip: 0908094862.